Bảng giá

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Ngày Đăng : 10/03/2016 - 10:10 PM

Các loại dao dùng cho máy ren ống 

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống để giúp khách hàng phân biệt và sử dung đúng các loại dao dùng cho máy ren ống. Phước Thành phát xin nêu rõ thông số của từng loại dao tương tác với từng loại máy,đầu bò kẹp dao thương hiệu khác nhau.
1. Dao ren máy rex:
-Dao ren từ 1/2-3/4 REX,là dao ren ống từ 21-27 dùng cho đầu bò máy rex,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-11/2" REX là dao ren ống từ 34-49 dùng cho đầu bò máy rex,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-2" REX  là dao ren ống từ 34-60 dùng cho đầu bò máy rex,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-dao ren từ 21/2"-3" là dao ren ống từ 76-90 loại dao nhỏ dùng cho đầu bò tay và loại dao lớn dùng cho đầu bò tự động
2. Dao ren máy ASADA:
-Dao ren từ 1/2-3/4 ASADA,là dao ren ống từ 21-27 dùng cho đầu bò máy ASADA,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-11/2" ASADA  là dao ren ống từ 34-49 dùng cho đầu bò máy ASADA lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-2" ASADA là dao ren ống từ 34-60 dùng cho đầu bò máy ASADA,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-dao ren từ 21/2"-3"ASADA là dao ren ống từ 76-90 loại dao nhỏ dùng cho đầu bò tay và loại dao lớn dùng cho đầu bò tự động
3. Dao ren máy MCC:
-Dao ren từ 1/2-3/4 MCC,là dao ren ống từ 21-27 dùng cho đầu bò máy MCC,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-11/2" MCC là dao ren ống từ 34-49 dùng cho đầu bò máy MCC lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-Dao ren từ 1"-2" MCC là dao ren ống từ 34-60 dùng cho đầu bò máy MCC,lắp được cả đầu bò tay và đầu bò tự động
-dao ren từ 21/2"-3"MCC là dao ren ống từ 76-90 loại dao nhỏ dùng cho đầu bò tay và loại dao lớn dùng cho đầu bò tự động

 
 

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống

Cách lựa chọn loại dao dùng cho máy ren ống